Mikä on CRM-järjestelmä? - ja millainen on hyvä?

CRM-järjestelmä auttaa pitämään asiakastiedot ajantasalla ja järjestyksessä. Oikein käytettynä hyvä CRM-järjestelmä nostaa asiakkaan yritystoiminnan keskiöön. Se lisää tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja parantaa tulosta.

CRM-järjestelmässä yrityksen tärkein omaisuus eli asiakastieto pysyy hyvässä järjestyksessä ja on valmiina palvelemaan kaikkia yrityksen toimintoja. WiseCRM tarjoaa kokonaisvaltaisen ja helppokäyttöisen työkalun yritysten asiakashallintaan.

CRM (Customer Relationship Management) tarkoittaa yritysten asiakashallintaa ja CRM-järjestelmä puolestaan asiakkuuksien hallintaan tarkoitettua järjestelmää. CRM-järjestelmän käyttökohteet ovat moninaiset ja sen tehtävänä onkin palvella kaikkia yrityksen toimintoja: markkinointia, myyntiä ja taloushallintoa.

Tämän päivän yritykset ymmärtävät, että ajantasalla oleva asiakastieto on arvokasta ja yrityksen tärkeintä pääomaa. Arvokkaaseen asiakastietoon päästään järjestelmällisellä asiakkuuksien hoidolla, mikä poikkeuksetta edellyttää toimivaa CRM-järjestelmää. Jos yritys haluaa aidosti nostaa asiakkaan toimintansa keskiöön ja saavuttaa sillä tuloksia, hyvä CRM-järjestemä ei vielä yksinään riitä. Yritykseltä vaaditaan myös asiakaskeskeistä ajattelutapaa, mikä heijastuu sen työntekijöiden jokapäiväiseen tekemiseen.


Mitä hyvä CRM-järjestelmä pitää sisällään?

Hyvä CRM-järjestelmä koostuu useasta asiasta. Tärkeimpänä CRM:n hyvyyteen liittyvänä asiana voidaan pitää järjestelmää käyttävien henkilöiden aktiivisuutta ja taitoja: paraskin CRM-järjestelmä on "vain" työkalu, joka vaatii avukseen ihmisiä, jotta sen tuottama data voisi toimia pohjana yrityksen strategisille päätöksille ja toimille. Jotta CRM-järjestelmän käyttö muodostuisi osaksi yrityksen päivittäisiä rutiineja, tulee sen olla helppokäyttöinen ja loogisesti toimiva.

CRM-järjestelmästä tulee löytyä asiakassuhteen hoidon kannalta oleelliset tiedot: asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet, tehdyt tarjoukset ja sopimukset, tiedot laskutuksista sekä meneillään olevat myyntiprojektit. Oleellista on mahdollisuus myös tehdä erilaisia merkintöjä ja kirjauksia, kuten asiakkaan tekemät reklamaatiot ja asiakkuuden hoitoon liittyvä suunnitelma.

Hyvä CRM-järjestelmä toimii saumattomasti yhteen markkinoinnin ja myynnin työkalujen kanssa. Tietoa ei tarvitse syötää useaan eri paikkaan, vaan kerran CRM:ään syötetty tieto pystytään helposti hyödyntämään niin markkinoinnin kuin myynnin toimien yhteydessä. Vastaavasti myös tehdyt markkinointi- ja myyntitoimenpiteet kirjautuvat automaattisesti CRM:ään asiakkaan omiin tietoihin.

Nykyaikaiset CRM-järjestelmä toimivat lähes poikkeuksetta pilvipalveluina, mikä mahdollistaa niiden sujuvan käytön.


CRM-järjestelmän hyödyt yritykselle

Tehokkuus

Yhdestä paikasta löytyvät, ajantasaiset asiakastiedot säästävät runsaasti aikaa. Työskentelystä saadaan tehokkaampaa, kun erilaiset listat ja raportit saadaan nopeasti tarkasteluun.

Sisäinen viestintä paranee

Koko yrityksen henkilöstö on selvillä, mitä asiakkaiden kanssa on sovittu, tehty ja mitä on vielä tekemättä. Kaikilla on sama tieto asiakkaasta eikä poissaolot tai henkiöstön vaihtuvuus aiheuta ongelmia. Näin sen kuuluu ollakin.

Markkinoinnin tehostaminen

CRM-järjestelmä auttaa kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä. Kohderyhmiä pystytään profiloimaan ja segmentoimaan tarkasti. Viestinnästä tulee vaikuttavampaa.

Myynnin tehostaminen

CRM-järjestelmän avulla pystytään suunnittelemaan ja hallitsemaan myyntityötä. Liidikanta pysyy järjestyksessä ja myynninseuranta tehostuu. Asioita pystytään priorisoimaan, kun niitä voidaan perustella CRM:stä saatavalla datalla.

Asiakastyytyväisyys

Ajantasalla oleva CRM piirtää yritykselle tarkan kuvan asiakashistoriasta. Asiakkaiden toiminnan ymmärtämisen kautta voidaan paremmin vastata heidän tarpeisiinsa. Näin pystytään tarjoamaan parempi asiakaskokemus ja saavuttaa suurempi asiakastyytyväisyys.

Parempi tulos

Oikein hyödynnettynä CRM-järjestelmä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa, lisätä myyntiä ja kasvattaa tulostaan. Loppujen lopuksi kyse on yrityksen tavoitteesta parantaa palveluitaan ja sitä kautta saavuttaa taloudellista hyötyä.


WiseCRM tuo helppoutta asiakkuuksien hallintaan

WisePlatform-järjestelmän sisältämä WiseCRM tarjoaa kokonaisvaltaisen ja helppokäyttöisen työkalun yritysten asiakashallintaan. WiseCRM:n kaikki toiminnallisuudet ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä, ja se sisältää kaikki asiakasuhteen hoidossa tarvittavat tiedot. WiseCRM toimii saumattomasti yhteen WisePlatformin myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon työkalujen kanssa. Pilvipalveluna toimivaa WiseCRM:ää voi käyttää missä vain ja se toimii myös mobiilissa.

Me WiseNetworkillä haluamme auttaa yrityksiä toimimaan helpommin ja tehokkaammin sekä kasvattamaan liiketoimintaansa. Ota meihin yhteyttä parhaaksi katsomallasi tavalla, niin laitetaan yrityksesi digitaaliset työkalut kerralla kuntoon.


Tutustu WiseNetworkin ratkaisuihin

WiseCRM ohjaa kaikkia WisePlatformin toimintoja

CRM-ohjauksella saavutetaan useita etuja. CRM:n avulla voidaan määrittää käyttäjille erilaiset luku- ja muokkausoikeudet kotisivuille ja eri toiminnallisuuksille. CRM-ohjauksen avulla WisePlatformin eri toimintoja voidaan automatisoida.

Lue lisää


WisePlatformiin aktivoidaan asiakkaan tarvitsemat työkalut.

CRM-ohjattu WisePlatform

Kokonaisvaltainen CRM-ohjattu ratkaisu asiakkuudenhallintaan, myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon. Kaikki helppokäyttöisesti samassa järjestelmässä, samoilla logiikoilla.

Lue lisää